Provozní řád areálu Gazdovstvo Škradne

Pro zajištění bezpečného provozu a zdraví neohrožujícího prostředí v prostorách areálu Gazdovstvo Škradné (dále jen „provozovatel“) na adrese: Nižný Kelčov 907, 023 55, Vysoká nad Kysucou, vydávám, dle ustanovení odst. 2) § 132a) Zákoníku práce, jako součást prevence rizik, tento Provozní řád areálu Gazdovstvo Škradné (dále jen „provozní řád“) , který je závazný v rozsahu seznámení pro všechny osoby zdržující se v prostorách areálu na základě smluvního vztahu a další osoby, které prostory areálu navštěvují, a stanovuji tato pravidla:

A. VŠEOBECNÉ POKYNY PRO NÁVŠTĚVNÍKY

 1. Všechny osoby před vstupem do areálu jsou povinny se seznámit s tímto provozním řádem, který je publikován na webu https://www.facebook.com/gazdovstvo.skradne/.
 2. Areál je přístupný pouze po předchozím souhlasu oprávněné osoby (provozovatel, majitel koně).
 3. Děti mladší 12 let mají pohyb po areálu povolen pouze v doprovodu osoby starší 18 let, která za dítě zodpovídá.
 4. Je zakázáno vstupovat mimo vymezené prostory. Do prostorů výběhu koní, stájí a dalších uzavřených prostor je povolen vstup pouze na povolení a v doprovodu určené pověřené osoby.
 5. Psy je povoleno do areálu vodit pouze se souhlasem provozovatele. Majitel psa je povinen odstranit psí exkrementy.
 6. Je zakázáno odhazovat v areálu odpadky mimo určená místa, nebo jinak znečišťovat prostředí.
 7. Je zakázáno chovat se hlučně, nebo jakýmkoli jiným způsobem plašit zvířata.
 8. Bez souhlasu majitele je zakázáno zvířata krmit.
 9. Vjezd do areálu je povolen pouze za účelem zaparkování motorových vozidel, a to pouze  na vyhrazeném parkovišti. V celém areálu  platí pro jízdu vozidel omezení rychlosti na  30 km/h .
 10. Každý návštěvník je povinen zabezpečit své věci tak, aby nedošlo k jejich zcizení, včetně odložených věcí v zaparkovaných vozidlech.
 11. Po dobu konání akcí jsou všichni povinni dodržovat opatření pořadatele a řídit se pokyny pořadatelské služby.

B. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

 1. Každá osoba zdržující se v areálu je povinna dodržovat bezpečnostní, protipožární, zdravotnické, hygienické, veterinární a jiné předpisy a pokyny provozovatele areálu.
 2. V prostorách areálu jsou všichni uživatelé povinni dodržovat pořádek a čistotu. Každý je povinen uklidit použité věci a nářadí na určená místa, a pokud způsobí nečistotu, neprodleně ji odstraní.
 3. V celém prostoru volnočasového areálu platí přísný zákaz kouření a zacházení s otevřeným ohněm, mimo vyhrazená označení místa pro kuřáky vybavená popelníky.
 4. Všichni účastníci jezdeckého provozu v areálu, případně při pořádání akcí jsou povinni respektovat pokyny provozovatele, osoby jím pověřené a pořadatele, a to jak na jízdárně a v terénu, tak i na pastvinách a ve stáji, či dalších místech souvisejících s jezdeckými činnostmi, nebo péčí o koně.
 5. Bez souhlasu provozovatele areálu je zakázáno umisťovat osobní předměty ve společných prostorách, přemisťovat předměty v majetku provozovatele areálu a používat vlastní elektrické přístroje a zařízení.
 6. Každý je povinen v případě úrazu osoby poskytnout první pomoc a v případě potřeby zavolat lékaře. V případě úrazu koně toto neprodleně ohlásit provozovateli či pověřené osobě a také majiteli koně.
 7. Každý přítomný je povinen ohlásit provozovateli areálu vznik požáru, nebo situaci vyžadující zásah Policie ČR a v rámci svých možností učinit vše, aby zabránil šíření požáru či odvrátil hrozící nebezpečí.
 8. Důležitá tel. čísla:         PRVNÍ POMOC 155      HASIČI 150       POLICIE 158

INTEGROVANÝ ZÁCHRANNÝ  SYSTÉM   112

C. VÝCVIK KONÍ, JEZDECKÝ VÝCVIK, KURZY A PROVOZOVÁNÍ REKREAČNÍHO JEŽDĚNÍ

a) VSTUP DO JEZDECKÉ ČÁSTI AREÁLU (stáje, jízdárna, výběhy, pastviny) A POHYB OSOB

Vstup do jezdecké části areálu je povolen pouze majitelům koní, účastníkům jezdeckého výcviku a účastníkům rekreačního ježdění (dále též „jezdci“). Ostatním osobám pouze v jejich doprovodu, nebo se souhlasem stájníka, provozovatele či pověřené osoby.

Při příchodu do areálu je povinností každé osoby ohlásit se u  provozovatele, nebo osoby jím pověřené a respektovat jejich pokyny.

Vstup do ostatních a provozních prostor areálu, které bezprostředně nesouvisí s ustájením koní, pohybem koní nebo péči o koně (sklady, dílny, garáže, výběhy a pastviny s ostatními zvířaty na farme) je zakázán. Vstup do šaten a sedlovny je povolen pouze jejich  oprávněným uživatelům z řad jezdců a ostatním osobám jen v doprovodu oprávněných uživatelů.

b) PÉČE O KONĚ

Ke koním lze přistupovat jen v přítomnosti provozovatele či majitele koně. Vstup do výběhů, jízdárny a boxů je bez těchto osob zakázán. Hrozí nebezpečí úrazu!

V prostorách pastevního odchovu při zacházení s koňmi je nutné chovat se klidně, neběhat, nekřičet, nebo jinak plašit koně. Bez souhlasu majitele je zakázáno koně krmit.

Před přistoupením ke koni je nutné koně dostatečně hlasitě oslovit a přistupovat k němu zpravidla z jeho levé strany. Na volném prostranství nikdy nepřistupovat ke koni zezadu a v případech, kdy není jiná možnost, koně důrazně oslovíme.

Při výcviku a ošetřování koní je nutné dodržovat bezpečnou vzdálenost – buď stát těsně u koně, nebo v takové vzdálenosti, aby nemohlo dojít k zasažení kopyty, nebo kousnutí. Bez vědomí provozovatele, osoby jím pověřené je přístup ke koním zakázán.

Při manipulaci s koňmi (čištění, sedlání) budou všichni koně uvázáni na ohlávce na určeném stanovišti. Při místování přístřešků, boxů nebo vybírání trusu z ohrad budou koně také uvázáni, nebo odvedeni do jiného prostoru (jiná ohrada).

Každý odvoz koně z areálu (závody, dovolená apod.) musí být nahlášen správci areálu a zapsán do knihy o přemisťování koní.

Majitelům koní není dovoleno přistýlání a přikrmování koní z prostředků areálu. Případnou úpravu krmných dávek projedná majitel koně se  správcem  areálu.  Do skladu krmiva mají přístup pouze pověřené osoby.

Každý majitel koně či jezdec je povinen po svém koni  uklízet trus na jezdeckých plochách (plochy vyhrazené pro pohyb koní- jízdárna), na cestách a dvoře. Nedodržení tohoto pravidla opravňuje  provozovatele vyúčtovat majiteli koně či jezdci, nedodržujícímu tuto povinnost smluvní pokutu 500 Kč za každé jednotlivé porušení této povinnosti.

Majitelé koní jsou povinni při započetí ustájení nahlásit provozovateli jméno koně, uzavřít smlouvu o ustájení, odevzdat průkaz koně a platné veterinární osvědčení koně a udržovat toto po celou dobu ustájení v platnosti. Vstupní odčervení koně při zahájení ustájení provádí stájník za přítomnosti majitele koně a je hrazeno majitelem koně. Správce areálu určí umístění koně do výběhu zpravidla po dohodě s majitelem koně s ohledem na jeho pohlaví a charakter.

c) JEZDECKÝ VÝCVIK, JÍZDA NA KONÍCH, KURZY, REKREAČNÍ JEŽDĚNÍ

Chod výcviku řídí provozovatel, cvičitel, trenér nebo osoba jimi pověřená (dále jen „trenér“), které se mu při příchodu předně ohlásí.

Před zahájením jízdy na koních jsou účastníci i trenér povinni provést kontrolu sedlového materiálu a ostatní výstroje koně. Pokud zjistí závadu účastník, je povinen ji ihned nahlásit trenérovi.

Užívání jezdeckého areálu nebo některé jeho  části k vlastnímu podnikání (nebo jakékoli i nesoustavné výdělečné činnosti) je bez předchozího písemného souhlasu provozovatele zakázáno.

Účastníci jízdy na koních musí být vhodně oblečeni a vybaveni ochrannými pomůckami. Každý jezdec  musí mít kvalitní jezdeckou přilbu, Dále se doporučují: jezdecké boty s hladkou podrážkou, pružné jezdecké kalhoty, rukavice a bezpečnostní vesta. Je zakázáno nosit náhrdelníky, řetízky, náramky, velké prsteny a jiné předměty, které by se mohly snadno zachytit na výstroji koně.

Všichni účastníci jsou povinni se chovat ohleduplně ke koním a zvířatům na farmě, k ostatním jezdcům, kolemjdoucím a k okolní přírodě.

Je vhodné, aby účastníci jezdeckého výcviku, rekreační jezdci, pravidelní jezdci, ošetřovatelé, majitelé a další osoby podílející se na provozu areálu byli očkováni proti tetanu a  mít uzavřeno i cestovní a úrazové pojištění.

U dětí a mladistvých do 18 let musí dát písemný souhlas k jízdě a jakéhokoli pohybu kolem koní alespoň jeden z rodičů. U začínajících jezdců se doporučuje i souhlas ošetřujícího lékaře.

Noví účastníci, kteří absolvovali jezdecký výcvik, nebo jezdili v jiné stáji, jsou povinni objektivně informovat trenéra o svých schopnostech.

Jezdecký výcvik, jízda na koních je provozována na vlastní nebezpečí účastníků. Před zahájením musí účastník podepsat – prohlášení, že si je tohoto rizika vědom (u dětí prohlášení podepíše jejich zákonný zástupce). Bez tohoto nelze jízdy a výcvik nárokovat.

Provozovatel neručí za případné úrazy vzniklé pádem z koně, zranění zvířaty, případně jinou činností v jezdeckém areálu.

Účastník jízdy není provozovatelem pojištěn proti úrazu či jiné újmě na zdraví a majetku.

Jezdecký výcvik, a jízda na koních je zakázána pod vlivem alkoholu, drog, nebo jiných psychotropních či omamných látek a je zakázáno při těchto činnostech jíst, pít, žvýkat, kouřit a telefonovat.

D. KONTAKTY

Provozovatel:  

Chaps spol. s.r.o. ,
Nižný Kelčov 907,
023 55, Vysoká nad Kysucou

IČO: 36413488

Petra Chlebničanová

Správce areálu:     Petra Chlebničaová  tel.: +420 605 269 818

Veterinář:

PRVNÍ POMOC:  155                     HASIČI: 150                   POLICIE: 158

INTEGROVANÝ ZÁCHRANNÝ  SYSTÉM   112

E. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Všichni návštěvníci areálu, majitelé koní a jezdci jsou povinni provozní řád dodržovat a seznámit se vždy s jeho aktuálním zněním publikovaným na webu https://www.facebook.com/gazdovstvo.skradne/. Nedodržení provozního řádu, výše uvedených podmínek či neuposlechnutí pokynů trenéra při jízdě, výcviku či vyjížďce, nebo provozovatele či správce areálu je důvodem k ukončení výcviku bez jakéhokoliv nároku na vrácení uhrazených služeb, případně v k vypovězení smlouvy o ustájení koně.

Ve Vysoké nad Kysucou 1. 10. 2018

Přejít nahoru